ja (0 synonym found)

Definition of ja:

°yes.
°yes.

Definition of ja:

°yes.
°yes.

Back to Top