narrishkeit (0 synonym found)

Definition of narrishkeit:

°past tense of nourish.
°fed.

Definition of narrishkeit:

°past tense of nourish.
°fed.

Back to Top