oppositely (0 synonym found)

Definition of oppositely:

(v) : in an opposite manner

Definition of oppositely:

(v) : in an opposite manner

Back to Top