apostolic faith ( synonym found)

Definition of apostolic faith:

(adj) : pertaining to an apostle, or to the apostles, their times, or their peculiar spirit; according to the doctrines of the apostles; delivered or taught by the apostles
"an apostolical mission"

Definition of apostolic faith:

(adj) : pertaining to an apostle, or to the apostles, their times, or their peculiar spirit; according to the doctrines of the apostles; delivered or taught by the apostles
"an apostolical mission"

Back to Top