interreligious (0 synonym found)

Definition of interreligious:

°Involving more than one religion.

Definition of interreligious:

°Involving more than one religion.

Back to Top