langur (0 synonym found)

Definition of langur:

°Old-world monkeys of the subfamily Colobinae, genera Simias, Trachypithecus (lutungs), Presbytis, (surilis), and Semnopithecus, (gray langurs).

Definition of langur:

°Old-world monkeys of the subfamily Colobinae, genera Simias, Trachypithecus (lutungs), Presbytis, (surilis), and Semnopithecus, (gray langurs).

Back to Top