metastasize (0 synonym found)

Definition of metastasize:

°(medicine of a disease or tumour) To spread to other sites in the body; to undergo metastasis.

Definition of metastasize:

°(medicine of a disease or tumour) To spread to other sites in the body; to undergo metastasis.

Back to Top