nebular (0 synonym found)

Definition of nebular:

(adj) : or or pertaining to a nebula

Definition of nebular:

(adj) : or or pertaining to a nebula

Back to Top