yerk (0 synonym found)

Definition of yerk:

(v) : to stab

Definition of yerk:

(v) : to stab

Back to Top