diatesseron ( synonym found)

Definition of diatesseron:

(n) : the atomic nucleus of a deuterium atom, consisting of a proton and a neutron

Definition of diatesseron:

(n) : the atomic nucleus of a deuterium atom, consisting of a proton and a neutron

Back to Top