doggone ( synonym found)

Definition of doggone:

(adj) : euphemism for goddamned
"I lost my doggone keys again!"
(interjection) : euphemism for goddamn; an expression of anger or annoyance
"doggone! I lost my keys again."

Definition of doggone:

(adj) : euphemism for goddamned
"I lost my doggone keys again!"
(interjection) : euphemism for goddamn; an expression of anger or annoyance
"doggone! I lost my keys again."

Back to Top