mythologize ( synonym found)

Definition of mythologize:

(v) : to make something into a myth; to construct a myth

Definition of mythologize:

(v) : to make something into a myth; to construct a myth

Back to Top