righto ( synonym found)

Definition of righto:

°(colloquial mostly British) okay.

Definition of righto:

°(colloquial mostly British) okay.

Back to Top