splosh ( synonym found)

Definition of splosh:

°to make the sound of splashing.
°to traverse mushy, marshy or otherwise viscus land.

Definition of splosh:

°to make the sound of splashing.
°to traverse mushy, marshy or otherwise viscus land.

Back to Top