vertebra ( synonym found)

Definition of vertebra:

(n) : any of the small bones which make up the backbone

Definition of vertebra:

(n) : any of the small bones which make up the backbone

Back to Top